Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică ILFOV

Atribuţiile instituţiei conform legii

Direcţia Judeţeană de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice locale în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. Direcţia Judeţeană de Statistică are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea fondului teritorial de date statistice cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către agenţii economici şi sociali,  servicii publice, organisme guvernamentale si nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S. şi aprobate prin Hotărâre de Guvern, publicarea şi diseminarea datelor  statistice.

În realizarea obiectului său de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice, cost-eficienţă şi relevanţei, Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:

– asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici  şi  sociali;

– organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S.;
– organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul din D.J.S.;

– organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale  pentru  completarea  formularelor;

– participă la experimentarea şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
– propune soluţii  pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a  datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare  a  cercetărilor  asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;

– asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea  şi  publicarea  indicatorilor statistici;

– furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;

– informează administraţia publică, la solicitarea acesteia sau când este oportun, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;

– prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii;

– editează anuare, breviare, buletine,  culegeri de date statistice şi alte publicaţii la nivelul judeţului;
– îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, D.J.S. are dreptul:

– să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor ţări;

– să efectueze, cu aparatul propriu şi cu agenţi statistici în calitate de colaboratori, cercetări statistice prin culegere directă adatelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
– să aplice amenzi contravenţionale în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009, pentru refuzul sau întârzierea furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic;

– să solicite de la I.N.S. date şi informaţii  statistice  privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni;

Responsabilităţile instituţiei conform legii

În executarea atribuţiilor sale I.N.S. şi Direcţiile Judeţene de Statistică au obligaţia să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice, de la înregistrare până la publicare, măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi la activitatea lor, în concordanţă cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu normele legale privind secretul de stat.

Realizarea tuturor lucrărilor de statistică se face cu respectarea următoarelor principii: autonomia, confidenţialitatea, transparenţa, relevanţa, proporţionalitatea, deontologia statistică şi raportul cost/eficienţă.

(1) Potrivit principiului autonomiei, INS este autorizat să stabilească în mod imparţial şi independent, fără ingerinţe de pe poziţiide interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizaţiilor patronale şi ale altor organizaţii saupersoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare şi prelucrare, săpublice şi să difuzeze datele şi informaţiile statistice. Acest principiu implică obligativitatea ca datele şi informaţiile statistice oficiale să fie puse la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori în condiţii de egalitate, simultaneitate şi nediscriminare în privinţa calităţii şi a termenelor de difuzare.

(2) Potrivit principiului confidenţialităţii, serviciile de statistică oficială şi personalul statistic au obligaţia să adopte şi să asigure, pe parcursul întregii perioade a cercetării statistice – de la înregistrare până la publicare – măsuri de protecţie a datelor care sereferă la subiecţii statistici individuali (persoane fizice sau juridice), date obţinute direct prin cercetări statistice sau indirect din surse administrative ori, alte surse.

(3) Potrivit principiului transparenţei, serviciile de statistică oficială sunt obligate să respecte şi să asigure dreptul  furnizorilor de date statistice, al utilizatorilor şi al altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal şi scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile şi metodele folosite la elaborarea informaţiilor statistice, la măsurile adoptate de protecţie a datelor şi la modul şi termenele de difuzare a datelor şi informaţiilor statistice.

(4) Potrivit principiului relevanţei, serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure producerea de date şi informaţii statistice conform domeniilor, termenelor şi gradului de detaliere a datelor statistice stabilite în funcţie de evoluţia continuă a fenomenelor demografice, economice, sociale şi de mediu.

(5) Potrivit principiului proporţionalităţii, serviciile de statistică oficială au obligaţia să asigure corelarea dintre cantitatea de informaţii individuale ce se solicită şi cantitatea de informaţii prelucrate ce se oferă utilizatorilor.

(6) Potrivit principiului deontologiei statistice, serviciile de statistică oficială sunt obligate să instituie şi să aplice criterii ştiinţifice la selectarea surselor, metodelor şi procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice şi să facă cunoscute, într-o formă larg accesibilă, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul şi gradul de exactitate ale rezultatelor.
(7) Potrivit principiului raportului cost/eficienţă, serviciile de statistică oficială sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice culese de la subiecţii statistici, la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice şi în condiţiile utilizării optime a resurselor disponibile.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele responsabilităţi:

– asigură cadrul organizatoric pentru culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici  şi sociali;

– asigură cadrul organizatoric pentru difuzarea datelor statistice şi informarea opiniei publice asupra principalelor aspecte privind evoluţia fenomenelor şi proceselor economico-sociale la nivelul judeţului şi al unităţilor administrativ-teritoriale componente;

– urmăreşte evoluţia indicatorilor statistici care reflectă nivelul de dezvoltare economico-socială a judeţului;

– coordonează, organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi altecercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S.;
– respectă regulile de confidenţialitate a informaţiilor statistice în întreaga activitate de difuzare a acestora;

– organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale  pentru  completarea  formularelor;

– propune soluţii  pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a  datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare  a  cercetărilor  asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;

– acţionează pentru încadrarea în termenele de elaborare prevăzute pentru lucrările cu date centralizate şi pentru cele privind anchetele şi cercetările selective, cuprinse în planul de activitate;
– răspunde de calitatea datelor centralizate şi a informaţiilor statistice transmise la I.N.S. în lucrările întocmite pe baza datelor obţinute de la agenţii economici şi persoanele fizice din judeţ;
– se preocupă de perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului încadrat în cadrul instituţiei şi stimularea acestuia, în funcţie de rezultatele şi aportul fiecăruia în efectuarea lucrărilor.